ข้อกำหนด และ เงื่อนไขการใช้บริการ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ดีแทค”) จัดทำเเพลตฟอร์มนี้ขึ้น เพื่อเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดยไม่ได้มีวัตุประสงค์ ทางการค้า

การใช้บริการ Safeinternetlab.com

ผู้ใช้บริการที่ต้องการสมัครใช้งานระบบจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อสิทธิประโยชน์ในการใช้บริการ และจะต้องใช้ชื่อในระบบที่เหมาะสม เช่น ไม่หยาบคาบ โดยดีแทคสามารถปฎิเสธ หรือยกเลิกการใ้ห้สิทธิ์ในการใช้บริการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานบนเเพลตฟอร์มนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่นำเสนอข้อมูล เนื้อหาใดๆ ผ่านเเพลตฟอร์มนี้ที่มีลักษณะส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว รวมถึงต้องไม่ นำเสนอข้อมูล ของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูลที่เป็นการผิดกฏหมาย

เนื่องจาก SafeInternetlab.com เป็นพื้นที่ทดลองไอเดียสำหรับ GEN Z สู่การสร้างสรรค์ วัฒนธรรมออนไลน์ ดีแทคมิได้เข้าไปควบคุมข้อมูล เนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้งานได้นำเสนอผ่าน เเพลตฟอร์มนี้ ดังนั้น จึงไม่สามารถรับประกันถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ คุณภาพ หรือ ความเหมาะสมของข้อมูล เนื้อหาที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของผู้ใช้งานได้

ทั้งนี้ ดีแทค มีสิทธิและอำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหา ที่ปรากฏหรือถูกนำเสนอในเเพลตฟอร์มนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ทันที หากดีแทค เห็นว่าเนื้อหานั้นเป็นการขัดต่อกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และเงื่อนไข หรือนโยบายต่าง ๆ ของดีแทค ดีแทคจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นจากในกรณีที่ผู้ใช้งานแสดงความคิดเห็นหรืแเผยแพร่ในแพลตฟอร์มนี้ รวมทั้งความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการละเว้น ละเลย หรือประมาทเลินเล่อดังกล่าว

โดยบริษัทจะเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ เพื่อการให้บริการของ แพลตฟอร์มและเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ให้สามารถเสนอสิทธิประโยชน์หรือบริการ ตามความสนใจของผู้ใช้ บริการได้มากขึ้น ไว้ตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่ผู้ใช้บริการยัง คงเป็นผู้ใช้บริการของบริษัทอยู่ และบริษัทสงวนสิทธิเก็บข้อมูลไว้อีกเป็นระยะเวลา 3 ปี หลัง จากผู้ใช้บริการยกเลิกการใชบริการ เพื่อวัตถุประสงค์ใน และจะต้องใช้ชื่อในระบบที่เหมาะสม เช่น ไม่หยาบคาบ โดยดีแทคสามารถปฎิเสธ หรือยกเลิกการใ้ห้สิทธิ์ในการใช้บริการดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลการติดต่อบริษัท

หากผู้ใช้บริการต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเลิกบัญชี แจ้งปัญหาการใช้งาน และความปลอดภัยส่วนบุคคล สามารถติดต่อ sustainability@dtac.co.th


บริษัทใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความ พึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์ ให้สามารถ เข้าถึงง่าย สะดวกในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าคุณได้อนุญาต ให้เราใช้คุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท