Privacy policy

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) (“ดีแทค”) จัดทำเเพลตฟอร์มนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น เนื้อหาที่แสดงเป็นข้อมูลทั่วไป ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าเยี่ยมชม รวมถึงสามารถใช้ จัดพิมพ์ หรือดาวน์โหลดเนื้อหาที่แสดงบนเเพลตฟอร์มนี้ไปใช้ได้ โดยต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ข้อมูลที่เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ดีแทค มิได้เข้าไปควบคุมข้อมูล เนื้อหาใดๆ ที่ผู้ใช้งานได้นำเสนอผ่านเเพลตฟอร์มนี้ ดังนั้น จึงไม่สามารถรับประกันถึงความถูกต้อง สมบูรณ์ คุณภาพ หรือความเหมาะสมของข้อมูล เนื้อหาที่เกิดขึ้นจากการนำเสนอของผู้ใช้งานได้ โดยที่ผู้ใช้งานตกลงและยอมรับว่า ข้อมูล เนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนแฟลตฟอร์มนี้ อาจทำให้ผู้ใช้งานได้เห็น หรือรับทราบเนื้อหาที่มีลักษณะอันเป็นการผิดหรือขัดต่อกฎหมาย หรือล่วงละเมิด หมิ่นประมาท น่ารังเกียจ หรือไม่เหมาะสมด้วยประการใดๆ ซึ่งไม่อยู่ในฐานะที่ทางดีแทคจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา ความสูญเสีย และความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งความผิดพลาดใดๆ ที่เกิดจากการละเว้น ละเลย หรือประมาทเลินเล่อดังกล่าว

เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้งานบนเเพลตฟอร์มนี้ ผู้ใช้งานตกลงจะไม่นำเสนอข้อมูล เนื้อหาใดๆ ผ่านเเพลตฟอร์มนี้ที่มีลักษณะส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลามก อนาจารเกินกว่าที่บรรทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้ รวมถึงต้องไม่นำเสนอข้อมูล เนื้อหาอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยไม่มีแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน ตลอดจนไม่นำเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาใดที่เป็นการผิดกฏหมาย โดย

ดีแทค มีสิทธิและอำนาจแต่เพียงฝ่ายเดียวในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือลบเนื้อหา ที่ปรากฏหรือถูกนำเสนอในเเพลตฟอร์มนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ได้ทันที หากดีแทคเห็นว่าเนื้อหานั้นเป็นการขัดต่อกฎหมาย ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนกฎเกณฑ์และเงื่อนไข หรือนโยบายต่าง ๆ ของดีแทค

เราอาจใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในเว็บไซต์ของเรา คุกกี้คือข้อมูลส่วนหนึ่งที่เราวางไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเพื่อช่วยให้เราเข้าใจได้อย่างถูกต้องว่ามีผู้บริโภคจำนวนเท่าใดที่เข้าชมไซต์ พวกเขาเข้าชมบ่อยเพียงใด และเนื้อหาใดที่พวกเขาสนใจมากที่สุด คุกกี้จะรู้ว่ามีคนเข้ามาที่ไซต์จำนวนเท่าใด บ่อยแค่ไหน และวิธีที่พวกเขาใช้ไซต์ซึ่งจะทำให้เราสามารถอัปเดตเนื้อหาและปรับปรุงการนำทางได้ตามความเหมาะสม หากคุณปฏิเสธ ลบหรือบล็อกคุกกี้อาจส่งผลต่อประสบการณ์การใช้งานของคุณ และหากไม่มีคุกกี้ความสามารถของคุณในการใช้คุณสมบัติหรือพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ของเราอาจถูกจำกัด

© 2021 Safe Internet Lab. All rights reserved